Fastighetsutveckling

Från idé till byggrätt

Idealstad är stadsbyggnadsstudion som realiserar projekt åt kunder som har fastigheter med potential. Oavsett komplexitet driver vi affärsutveckling och projektering från idé till färdig byggrätt.

Projekt i Morgongåva

Fastighetsutveckling med Idealstad

Fastighetsutveckling på dina villkor

Affärsutvecklingen förädlar en existerande fastighet till sin fulla potential. I processen samarbetar vi med utvalda arkitekter och tekniska konsulter, i ett team som skräddarsys för ditt behov. Ofta ligger fastigheterna som vi projekterar i bolagsform. För att långsiktigt kunna genomföra projekten kan vi komma överens med er om att vi tar hand om ledningen i företaget. Det kan exempelvis handla om att inta rollen som VD och ledning för en effektiv företagsstyrning.

Idealstad kan fastighetsutveckling

Med ett erfaret och specialiserat team kan vi erbjuda nära samarbeten kring våra kärnkompetenser; strategisk fastighetsutveckling, detaljplanering, byggledning och affärsutveckling. Vi jobbar alltid nära dig när vi tar projektet från start till mål.

Fastighetsutveckling med tanke

Strategisk projektledning från idé till byggrätt

Vi planerar allt från hela stadsdelar (länk stadsutveckling) till små fastigheter. Med ett erfaret och specialiserat team kan vi erbjuda nära samarbeten kring våra kärnkompetenser. Vi är specialister på att driva tidseffektiva byggherreplaner (exploateringsdriven detaljplan) från start till mål.

Analys och strategi

Gedigna analyser skapar förutsättningar för genomtänkta strategier och framgångsrik affärsutveckling. 

Strategisk kommunikation

Rätt budskap ska nå rätt målgrupper vid rätt tidpunkt på rätt sätt. Som oberoende rådgivare agerar vi ofta opartisk rådgivare åt både företag och kommuner. Vi projektleder och genomför medborgardialoger (länk) som förankrar utvecklingen hos dem som berörs.

Idealstadsmodellen

1. Förstudie

Här definierar vi tydligt problemet eller målet för projektet och fastställer målen för förbättringarna. Genom att identifiera nyckelintressenter och deras behov ser vi till att projektet är fokuserat på de mest relevanta frågorna.

Vi utarbetar också en projektplan som innehåller en tidsram och resursallokering för att säkerställa projektets smidiga genomförande.

2. Analys & Strategi

Vi identifierar och definierar de viktigaste mätparametrarna för att få en objektiv bild och för att förstå de underliggande orsakerna till problemen eller variationen i processen. Utifrån analysens resultat formuleras sedan en vinnande strategi för att säkerställa hållbara förbättringar i processkvalitet och effektivitet. Steget säkerställer att förändringarna ger önskat resultat.

3. Genomförande

Här genomför vi de planerade förändringarna och förbättringarna i den befintliga processen. Vi säkerställer att alla berörda i organisationen är informerade och engagerade i förändringsprocessen. 

Detta är nyckeln till att de förbättringar som krävs blir verklighet i organisationens dagliga arbete.

4. Bestående förändringsresultat

 I detta steg fokuserar vi på att säkerställa att de genomförda förändringarna är hållbara och leder till bestående resultat. 

Genom att tidigt upptäcka problem kan åtgärder vidtas för att korrigera dem och säkerställa ett bestående förändringsresultat i linje med projektets mål. 

Vi erbjuder även

För oss är det viktigt att all utveckling sker med människan i centrum, och med hänsyn till människors olika förutsättningar och behov.

Vi utvecklar stadsdelar och fastigheter från idé till byggrätt. Med vår samlade kompetens tar vi ett helhetsansvar för projekt oavsett komplexitet.

Rätt budskap ska nå rätt målgrupper vid rätt tidpunkt. Som opartisk rådgivare genomför vi medborgardialoger som når fram till dem det berör