Analys och strategi

Låt insikterna forma åsikterna. Inte tvärtom.

Var befinner du dig? Vart ska du? Hur når du dit? Är din lösning rätt för din brukare? Är din vara eller tjänst begriplig för användaren?

Att göra fel är dyrt. Alltför många styr efter kölvattnet. För framgång krävs gedigen analys av förutsättningarna och tydlig målbild. Idealstad är experter på att hitta kompassriktningen. Vi gör det svåra enkelt.

Hur analyserar du dina utmaningar?

Vad vill du uppnå?

Vet du vart du vill komma? Bra. Men vilket är det första steget på vägen? Oavsett om du ska utveckla ditt företag eller bygga en helt ny stadsdel behöver du ta reda på hur förutsättningarna ser ut. Hur ser de fysiska eller ekonomiska förutsättningarna ut? Har du koll på kunskapsläget – vad säger experterna? Vilka är de starkaste intressenterna? Möter du motstånd, inom eller utom den egna organisationen? En förstudie hjälper dig att komma igång och att forma rätt strategi framåt.

Vad är unikt med det du erbjuder?

Förstår kunden och intressenterna produkten? För att skapa en attraktiv produkt måste du identifiera de unika egenskaper eller fördelar som särskiljer den från konkurrenterna. Behöver din vara eller tjänst utvecklas till dagens marknad? Har du säkerställt att det finns ett behov av din vara eller tjänst på marknaden?

Hur når du ut med ditt budskap till rätt mottagare?

Var finns din målgrupp? Och hur når du den? Är din produkt lämplig för fysiska butiker, onlineförsäljning eller en kombination av båda? Eller handlar ditt budskap om att vinna över ett fåtal intressenter med rätt budskap? Du behöver analysera och välja rätt plats och rätt kanaler för att säkerställa att det du vill få fram når rätt personer vid rätt tidpunkt.

Hur utvecklas platsen där du befinner dig?

I vilket sammanhang befinner du dig? Vad har kommunen eller regionen för utvecklingsplaner? Finns det politiska risker att ta hänsyn till? Vilka omvärldsfaktorer är avgörande, och vilka är bara brus? Behöver du ta hänsyn till översiktsplan, krisberedskapsplan eller den regionala utvecklingsstrategin? All verksamhet utvecklas i en kontext. Hur säkerställer du att du befinner dig på rätt plats, vid rätt tidpunkt, och gör rätt saker?

Jobbar du med rätt människor?

Människorna i din organisation är din viktigaste resurs. Du måste se till att din personal har rätt kompetens och att de är engagerade i att leverera en hög standard på service. Hur tränar och utvecklar du din personal för att säkerställa att de kan uppfylla kundernas förväntningar? Hur ser du till att du har den kompetens du behöver, både i dag och i morgon?

Insikter, analyser och strategisk rådgivning

Säkra din framgångsresa med rätt första steg

En välgenomtänkt förstudie är nyckeln till framgång. Den ger dig en klar bild av fysiska, ekonomiska och kunskapsmässiga förutsättningar. Dessutom hjälper den dig att identifiera viktiga intressenter och eventuella utmaningar. Kontakta oss idag för att komma igång på rätt väg med en strategi som tar dig dit du vill.

Stärk din ställning med marknadsanalys

Konkurrensen är stenhård. Därför är en gedigen marknadsanalys nödvändig. Du behöver tydligt definiera de egenskaper som skiljer din vara eller tjänst från mängden. Genom att anpassa och utveckla dig med hjälp av marknadsinsikter och behovsanalys, säkerställer vi att du möter dagens krav. Kontakta oss för en djupare förståelse för din marknad.

Hitta och nå din målgrupp effektivt

Att nå din målgrupp effektivt och engagera dem är avgörande för din framgång. Vi hjälper dig att definiera din målgrupp och förstå var de befinner sig. Genom noggrann analys och val av rätt distributionskanaler, säkerställer vi att ditt budskap når rätt personer vid rätt tidpunkt. Vi har särskild expertis i att förstå gränslandet mellan privat och offentlig verksamhet. Kontakta oss så tar vi ditt budskap dit det hör hemma.

Förstå och utveckla platsen där du hör hemma

För att vara framgångsrik i din verksamhet är det avgörande att du förstår och tar hänsyn till platsens utvecklingskontext. Att förstå och utveckla de planer som sätter ramarna för möjligheterna att utvecklas. Vi stöder kommuner som vill utvecklas i arbetet med översiktsplan (ÖP), fördjupad översiktsplan (FÖP), mobilitetsplan och trafikplan, innerstadsstrategi eller VA-plan. Vi stöder företag som behöver förstå hur platsen där de befinner sig utvecklas. Kontakta oss idag.

Säkerställ att du har rätt kompetens inom organisationen

Att ha rätt kompetens inom organisationen är inte bara viktigt för dagens utmaningar utan även för att möta de framtida behoven. Genom att investera i rätt träning och utveckling av din personal kan du säkerställa att de har de nödvändiga färdigheterna och kunskapen för att möta och överträffa kundernas förväntningar. För att säkerställa att du arbetar med rätt människor är det nödvändigt att ha en strategisk syn på rekrytering, träning och utveckling av personal. Kontakta oss så hjälper vi dig.

Idealstadsmodellen

1. Förstudie

Här definierar vi tydligt problemet eller målet för projektet och fastställer målen för förbättringarna. Genom att identifiera nyckelintressenter och deras behov ser vi till att projektet är fokuserat på de mest relevanta frågorna.

Vi utarbetar också en projektplan som innehåller en tidsram och resursallokering för att säkerställa projektets smidiga genomförande.

2. Analys & Strategi

Vi identifierar och definierar de viktigaste mätparametrarna för att få en objektiv bild och  för att förstå de underliggande orsakerna till problemen eller variationen i processen. Utifrån analysens resultat formuleras sedan en vinnande strategi för att säkerställa hållbara förbättringar i processkvalitet och effektivitet. Steget säkerställer att förändringarna ger önskat resultat.

3. Genomförande

Här genomför vi de planerade förändringarna och förbättringarna i den befintliga processen. Vi säkerställer att alla berörda i organisationen är informerade och engagerade i förändringsprocessen. 

Detta är nyckeln till att de förbättringar som krävs blir verklighet i organisationens dagliga arbete.

4. Bestående förändringsresultat

I detta steg fokuserar vi på att säkerställa att de genomförda förändringarna är hållbara och leder till bestående resultat. 

Genom att tidigt upptäcka problem kan åtgärder vidtas för att korrigera dem och säkerställa ett bestående förändringsresultat i linje med projektets mål. 

Vi erbjuder även

Från idé till byggrätt driver vi tidseffektiva byggherreplaner i nära samarbeten kring våra kärnkompetenser i ett specialiserat team.

Vi utvecklar stadsdelar och fastigheter från idé till byggrätt. Med vår samlade kompetens tar vi ett helhetsansvar för projekt oavsett komplexitet.

Rätt budskap ska nå rätt målgrupper vid rätt tidpunkt. Som opartisk rådgivare genomför vi medborgardialoger som når fram till dem det berör