Social hållbarhet

En förutsättning för ett hållbart samhälle

FN:s hållbarhetsmål antogs av FN:s generalförsamling i september 2015 och samlas under namnet Agenda 2030. Det är en handlingsplan med mål för omställning till ett hållbart samhälle för människorna, planeten och välståndet. Agenda 2030:s mål och 17 delmål är integrerade och odelbara och omfattar samtliga tre dimensioner av hållbar utveckling: den ekonomiska, den sociala och den miljömässiga. Delmål 11 handlar om att göra städer och bosättningar inkluderande, säkra, motståndskraftiga och hållbara.

I världen pågår en kraftig urbanisering. I dag bor för första gången i mänsklighetens historia mer än hälften av världens befolkning i städer. I Sverige har urbaniseringen redan ägt rum och befinner sig nu i en stabil fas. I Sverige har andelen som bor i tätort gått från 81 procent 1970 till 85 procent 2010, då den senaste tätortsavgränsningen gjordes i Sverige. (Källa: Statistikskolan: Urbanisering – från land till stad) Samtidigt är den svenska urbaniseringen förhållandevis gles i ett europeiskt perspektiv. 

Idealstad fokuserar på social hållbarhet

Vikten av social hållbarhet

Under det senaste decenniet har med rätta ekologisk hållbarhet och klimatfrågan legat högt på samhällsagendan. Detta är rätt, riktigt och avgörande för vår gemensamma framtid. Frågor om social hållbarhet har inte haft lika lätt att också vara i fokus. Stadsutveckling och fastighetsutveckling handlar av naturliga skäl ofta om naturliga förutsättningar (mark, jord, vatten) och skapade byggnader (hus, lokaler, vägar, järnvägar). Idealstad fokuserar på social hållbarhet i alla projekt.

Med människan i centrum

Social hållbarhet, för människan

För Idealstad är det viktigt att all utveckling sker med människan i centrum, och med hänsyn till människors olika förutsättningar och behov. För oss innebär social hållbarhet att se till att platsens förutsättningar också samspelar med människans och hela samhällets förutsättningar. Det innebär bland annat att skapa levnads- och boendemiljöer som passar olika plånböckers tjocklek, att främja tillgänglighet och mobilitet, och att skapa miljöer som skapar trygghet och trivsel.

Vi erbjuder även

Från idé till byggrätt driver vi tidseffektiva byggherreplaner i nära samarbeten kring våra kärnkompetenser i ett specialiserat team.

Gedigna analyser skapar förutsättningar för genomtänkta strategier och framgångsrik affärsutveckling. 

Rätt budskap ska nå rätt målgrupper vid rätt tidpunkt. Som opartisk rådgivare genomför vi medborgardialoger som når fram till dem det berör