Affärsutveckling

Utveckla din verksamhet

Ser du möjligheterna men tiden räcker inte till? Vill du växa men saknar resurser att få ändan ur vagnen? Behöver du utveckla ett nytt affärssegment? Finns det potential att nå en ny marknad? Behöver du fila på din produkt eller tjänst? Eller ska du sätta din första produkt på en ny marknad?

Med flera decenniers erfarenhet inom affärsutveckling har vi skapat en gedigen kompetensbas som hjälper dig att nå dina mål. Vi har arbetat med företag av alla storlekar och har en bred förståelse för de utmaningar och möjligheter som olika organisationer står inför.

Vi fokuserar på komplexa utmaningar där själ och hjärta och behövs. Vi gör det svåra enkelt.

Behöver du öka din lönsamhet?

Saknar du tillräcklig kunskap om din marknad?

Marknadsanalys är en grundlig utvärdering av marknaden för att förstå och förfina din affärsstrategi. Den fokuserar på att definiera målgruppen, utvärdera deras köpkraft och genomföra marknadssegmentering för att identifiera gemensamma egenskaper. Genom att analysera branschtrender och geografisk segmentering kan du anpassa din inriktning för att möta dina kunders behov och preferenser. Marknadsanalys ger en djupare förståelse för olika kundgrupper och hjälper dig att skräddarsy din verksamhet för att maximera kundtillfredsställelse.

Når du inte dina försäljningsmål?

Missade försäljningsmål kan vara kostsamma och hindra ditt företags framgång. Vanliga felkällor inkluderar orealistiska mål, brist på ledarskap och bristande förståelse för kunderna. Dålig träning, bristande prospektering och konkurrens kan också störa ditt säljteam. För att öka din försäljningsframgång, behöver du identifiera och eliminera dessa hinder och sätta en vinnande strategi på plats. Så, vad gör du för att säkerställa att ditt företag når sina försäljningsmål?

Kämpar du med en ineffektiv organisation?

Change Management är processen att effektivt hantera förändringar i en organisations affärsstrategi och dess övergång till nya metoder. Det innefattar engagerande av nyckelpersoner som är avgörande för framgång och uppfyllelse av målen. Dessutom involverar det en medveten omvandling av organisationskulturen för att stödja och anpassa sig till den önskade förändringen. Genom effektiv Change Management kan organisationer säkerställa att förändringar implementeras smidigt och med maximal måluppfyllnad. 

Saknar ni en vinnande strategi?

Bristande strategisk planering, otydliga mål och prioriteringar samt bristande marknadsförståelse kan leda till strategisk osäkerhet. Felaktigt utförande och motstånd inom organisationen kan hindra genomförandet av strategin. Brist på anpassningsförmåga och ledningens engagemang kan leda till obsoleta strategier. Kortsiktigt tänkande och bristande mätning och uppföljning kan underminera förmågan att utveckla en framgångsrik strategi. För att skapa en vinnande strategi måste dessa utmaningar övervinnas genom en strukturerad plan och engagemang från hela organisationen.

Är era processer inte optimala?

En av de vanligaste felkällorna i processorienterat arbete är överdriven komplexitet. En annan utmaning är bristande förståelse för processernas syfte och mål. Om dina anställda inte vet varför de följer en viss process eller hur den bidrar till företagets mål, kan engagemanget och motivationen minska. Om processerna blir för stela och oföränderliga kan de hindra flexibilitet och anpassning till förändrade marknadsförhållanden. En annan vanlig felkälla är bristfällig dokumentation av processer.  För att undvika dessa felkällor, är det viktigt att ha en balanserad och flexibel processorientering.

Erfarna konsulter inom affärsutveckling och verksamhetsutveckling.

Maximera företagets framgång med marknadsanalys

Marknadsanalys är inte bara en lyx, det är en nödvändighet för alla företag som strävar efter framgång. Vi hjälper dig förstå din målgrupp – deras preferenser, beteenden och köpkraft. Vi gör marknadssegmentering, köpkraftsanalys, branschanalys och analyserar din geografi. Tillsammans skapar vi lojala och lönsamma kunder som utvecklar din verksamhet. Låt oss hjälpa dig att ta din verksamhet till nästa nivå genom att ge dig den insikt du behöver för att göra mer informerade och lönsamma affärsbeslut. Kontakta oss idag för att komma igång!

Realisera din försäljningspotential med vår expertis

Företag som inte når sina försäljningsmål drabbas av kostsamma utmaningar. Ofta beror det på att man inte förstår sina kunder, brister i ledarskapet eller otillräcklig motivation. Vi specialiserar oss på att övervinna dessa hinder, och hjälper företag att utveckla en vinnande säljstrategi. Vi hjälper dig med strategisk planering, ledarskapsutveckling, kundförståelse, säljträning och konkurrensanalys. Kontakta oss idag för att ta dina försäljningsresultat till nästa nivå.

Optimera din verksamhet med professionell verksamhetsutveckling

Effektiv förändringsledning är nyckeln till att övervinna ineffektivitet och säkerställa smidiga övergångar i din organisations verksamhetsmål. Genom att engagera nyckelpersoner och omvandla organisationskulturen kan förändringar implementeras med maximal måluppfyllnad. Vi specialiserar oss på att hjälpa företag att navigera genom komplexa förändringsprocesser och säkerställa att förändringarna är effektiva och väl mottagna. Kontakta oss idag för att maximera din organisations effektivitet och konkurrenskraft genom professionellt förändringsarbete. Framgång väntar!

Skapa en målinriktad affärsstrategi med oss

Vi specialiserar oss på att skapa vinnande strategier som övervinner hinder som bristande planering, otydliga mål, och organisationens motstånd. Med en kvalitetssäkrad affärsplan, och genom att involvera hela organisationen och uppmuntra ledningens engagemang, säkerställer vi er tillväxtstrategi. Låt oss hjälpa er att undvika de vanliga fällorna som kan hindra framgångsrik strategisk utveckling. Kontakta oss idag för en förutsättningslös genomlysning av din strategi. 

Maximera effektiviteten med Six Sigma

Utnyttja potentialen i dina processer med genom Six Sigma (även kallad Sex Sigma eller 6 Sigma). Med hjälp av data visar vi hur vi kan eliminera fel och därigenom optimera processen. En stor del av att förbättra arbetet bygger på organisationens förståelse för de gemensamma målen och hur processen ska fungera. Genom vårt arbete ser våra kunder ökad omsättning, minskade kostnader och förbättrad processkvalitet. Ta steget mot smidigare och mer lönsamma processer med Idealstadsmodellen! Kontakta oss idag.

Idealstadsmodellen

1. Förstudie

Här definierar vi tydligt problemet eller målet för projektet och fastställer målen för förbättringarna. Genom att identifiera nyckelintressenter och deras behov ser vi till att projektet är fokuserat på de mest relevanta frågorna.

Vi utarbetar också en projektplan som innehåller en tidsram och resursallokering för att säkerställa projektets smidiga genomförande.

2. Analys & Strategi

Vi identifierar och definierar de viktigaste mätparametrarna för att få en objektiv bild och för att förstå de underliggande orsakerna till problemen eller variationen i processen. Utifrån analysens resultat formuleras sedan en vinnande strategi för att säkerställa hållbara förbättringar i processkvalitet och effektivitet. Steget säkerställer att förändringarna ger önskat resultat.

3. Genomförande

Här genomför vi de planerade förändringarna och förbättringarna i den befintliga processen. Vi säkerställer att alla berörda i organisationen är informerade och engagerade i förändringsprocessen. 

Detta är nyckeln till att de förbättringar som krävs blir verklighet i organisationens dagliga arbete.

4. Bestående förändringsresultat

I detta steg fokuserar vi på att säkerställa att de genomförda förändringarna är hållbara och leder till bestående resultat. 

Genom att tidigt upptäcka problem kan åtgärder vidtas för att korrigera dem och säkerställa ett bestående förändringsresultat i linje med projektets mål. 

Vi erbjuder även

Från idé till byggrätt driver vi tidseffektiva byggherreplaner i nära samarbeten kring våra kärnkompetenser i ett specialiserat team.

Gedigna analyser skapar förutsättningar för genomtänkta strategier och framgångsrik affärsutveckling. 

Rätt budskap ska nå rätt målgrupper vid rätt tidpunkt. Som opartisk rådgivare genomför vi medborgardialoger som når fram till dem det berör