Byggherreplan

Lyckas med din byggherreplan

Idealstad har kompetens och erfarenhet av att driva och ta fram hållbara detaljplaner och att driva byggherreplaner. Vi kortar ledtiderna och ser till att planerna är genomförbara. För oss är det avgörande att skapa värde i alla led. Vi tycker om att säga: Den bästa planen är den som också går att bygga.

Varför byggherreplan?

En plan som är effektiv och genomförbar

I Sverige har kommunen detaljplanemonopol. Det innebär att kommunen får reglera användningen av mark- och vattenområden och bebyggelse i detaljplaner och områdesbestämmelser. Genom att driva planarbetet i byggherreform – också kallat exploateringsdriven detaljplan – ges möjlighet till snabbare och mer effektiva processer. Idealstad kortar ledtider och säkerställer att det som planeras är hållbart och genomförbart.

Från idé till verklighet

Vi finns med i hela skedet, från den allra första idén fram till att detaljplanen har vunnit laga kraft.

Med Idealstad blir din byggherreplan verklighet

Strategisk fastighetsutveckling och rådgivning

Vi driver projekt från idé till byggrätt, och planerar allt från hela stadsdelar (stadsutveckling) till små fastigheter. Med ett erfaret och specialiserat team kan vi erbjuda nära samarbeten kring våra kärnkompetenser. Vi är specialister på att driva tidseffektiva byggherreplaner (exploateringsdriven detaljplan) från start till mål.

Gedigna analyser skapar förutsättningar för strategisk rådgivning (affärsutveckling) med fokus på en hållbar affär. Vi gör allt från omvärlds- och samhällsanalyser, näringslivsanalyser till kommun- och regionanalyser. Vi gräver i förutsättningarna på marken och begränsningar som ges av planer, regler och myndigheter.

Vi tar fram färdigt underlag för kontakter med politiker, tjänstemän och myndigheter. Vi projektleder och genomför medborgardialoger som förankrar utvecklingen hos dem som berörs.

Vad är en detaljplan?

Enligt svensk lag har kommunen detaljplanemonopol. Det betyder att kommunen får reglera användningen av mark- och vattenområden och bebyggelse i detaljplaner och områdesbestämmelser. (PBL 4 kap. 1 §). Den bedömning som görs i en detaljplan ger ramarna för prövningen av framtida bygglovsärenden. Därmed blir lovhanteringen enklare. 

En detaljplaneprocess innehåller flera steg. Det är kommunen som avgör om, när och var en detaljplan ska tas fram. I vissa fall finns också krav från lagstiftaren. 

På Boverkets hemsida finns fördjupad information om detaljplaneprocessen.

Vi erbjuder även

Från idé till byggrätt driver vi tidseffektiva byggherreplaner i nära samarbeten kring våra kärnkompetenser i ett specialiserat team.

Vi utvecklar stadsdelar och fastigheter från idé till byggrätt. Med vår samlade kompetens tar vi ett helhetsansvar för projekt oavsett komplexitet.

Rätt budskap ska nå rätt målgrupper vid rätt tidpunkt. Som opartisk rådgivare genomför vi medborgardialoger som når fram till dem det berör